Obowiązkiem komornika jest egzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela

Dla dłużnika

Dłużnik to podmiot którego obowiązek spełnienia na rzecz wierzyciela świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego) został stwierdzony tytułem wykonawczym. Obowiązek spełnienia świadczenia jest przymusowo realizowany w drodze egzekucji sądowej (postępowania egzekucyjnego). Dłużnik jest stroną postępowania egzekucyjnego i przeciwko niemu jest prowadzone to postępowanie.

komornik wałcz

Dla wierzyciela

Egzekucja sądowa to postępowanie mające na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika. Wyłącznie właściwym do przeprowadzenia egzekucji sądowej w zakresie świadczeń pieniężnych i niektórych świadczeń niepieniężnych jest komornik sądowy. Podstawowym prawem wierzyciela jest możliwość dochodzenia swoich świadczeń od dłużnika w drodze egzekucji sądowej.

komornik wałcz

Działalność:

Witryna ta dotyczy egzekucji sądowej oraz działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu i jest przeznaczona dla wierzycieli, dłużników oraz innych osób zainteresowanych egzekucją sądową. Egzekucja sądowa reguluje przymusowe dochodzenie świadczeń od dłużnika na rzecz wierzyciela głównie przez Komornika Sądowego.

komornik wałcz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc. w zw. z art. 1013[1] § 3 kpc. i art. 1013[6] § 1 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2017 r. o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza mieszczącej się w Wałczu przy ul. Kościelnej 2/2 odbędzie się pierwsza licytacja; w trybie uproszczonej egzekucji; nieruchomości tj. czterech działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 15, 14/4, 16 i 14/3, o łącznym obszarze 2,9300 ha; stanowiącej własność Pawła Ludwika Mądrego i Małgorzaty Mądrej na zasadzie wspólności ustawowej łącznej małżeńskiej, położonej: 78-630 Człopa Podgórze, powiat wałecki, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33635 [NKW KO1W/00033635/4]. Suma oszacowania wynosi 362 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593 Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu licytacji do godziny 9:00. Zgodnie z przepisem art. 871 kpc. w zw. z art. 1013[6] § 1 kpc. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 867[2] § 2 kpc. w zw. z art. 1013[6] kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Informuję, że nabycie nieruchomości niezabudowanej w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z żadnego ze 1 zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

KW 33635

komornik wałcz

Kontakt

Jeżeli chcesz zadać pytanie do Komornika napisz na adres: walcz2@komornik.pl