LICYTACJE KOMORNICZE

KOMORNIK SĄDOWY

Na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Komornikom powierza się następujące zadania:

1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4)wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
a także, poza zadaniami określonymi w ust. 3, komornik wykonuje następujące czynności:

1)na zlecenie sądu lub innych upoważnionych osób – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2)sporządza protokół stanu faktycznego.czytaj więcej

WIERZYCIEL

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10. czytaj więcej

DŁUŻNIK

Art. 798. Jeżeli dłużnikowi przysługuje wybór między świadczeniami, które ma spełnić, a wyboru jeszcze nie dokonał, komornik, wszczynając egzekucję celem spełnienia tych świadczeń, na wniosek wierzyciela wyznaczy dłużnikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym upływie tego terminu wierzyciel wybierze świadczenie, które ma być spełnione. czytaj więcej

LICYTACJA KOMORNICZA

Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się przeważnie w sądach rejonowych, a każda z nich ma charakter publiczny. Oznacza to, że na sali mogą być obecne nie tylko osoby spełniające odpowiednie wymogi, ale również osoby postronne. Wywołanie licytacji oznacza podanie najważniejszych informacji o licytowanej nieruchomości oraz ceny wywoławczej przez komornika. Przetarg zostaje uznany za otwarty i trwa aż do zakończenia postąpień. Nabywcą nieruchomości zostaje licytant oferujący najwyższą cenę. Komornik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu m.in. z danymi licytantów, a w przypadku udziału w licytacji komorniczej większej ilości osób, pozostałym licytantom zwracana jest rękojmia.

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o wszczęcie egzekucji – pobierz   |   Wniosek o alimenty – pobierz    |   Wniosek o alimenty wielu wierzycieli – pobierz

   Wniosek o wydanie zaświadczenia dla potrzeb zasiłków – pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla potrzeb funduszu alimentacyjnego – pobierz

Wniosek egzekucyjny  – pobierz   |   Skarga na czynnośći  – pobierz 

KONTAKT

Aby ustalić szczegóły dotyczące egzekucji komorniczej, która obejmuje działania zarówno egzekucyjne, jak i zabezpieczające lub uzyskać informacje dotyczące poprawnego złożenia wniosku egzekucyjnego bądź na temat najbliższych licytacji komorniczych, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w Kancelarii Komorniczej Komornika Grzegorza Wołodkowicza w Wałczu. Mogą Państwo skorzystać również z umieszczonego poniżej formularza kontaktowego.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałczu.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu
Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza nr II w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Kościelna 2/2

tel./fax: +48 67 250 9256

e-mail: walcz2@komornik.pl

NIP 765 – 109 – 03 – 21
nr rach. bankowego:

25 1090 1320 0000 0001 1254 9593