OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KW 9596
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2018r.r. o godz. 12:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się druga
licytacja nieruchomości tj: udziału wynoszącego 1/10 w nieruchomości gruntowej składającej się z
dwóch działek gruntów ornych wraz z zabudowaniami, oznaczonych numerem geodezyjnym 22/3 i 24/2 o
łącznym obszarze 8,7200ha, położonej: Ługi Wałeckie, gmina Wałcz, dla której Sąd Rejonowy w
Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9596 [NKW
KO1W/00009596/1]
Suma oszacowania wynosi 29 430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
19 620,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 2 943,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25
czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od
2
czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub
upadłościowym.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz
złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi
podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
dłużnika.
Komornik Sądowy informuje, iż przedmiotem niniejszej licytacji jest nieruchomość rolna. W związku z
tym informuje, iż zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. nabywcą
nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli
nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej
wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Przepisów niniejszej ustawy
nie stosuje się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości rolnych będących
drogami wewnętrznymi oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości,
których mowa w pkt. 1 lit. b i c wyżej wskazanej ustawy.