OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 35004

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13,odbędzie się druga licytacja
nieruchomości tj: udział dłużnika wynoszący 1/16, związany z własnością lokalu mieszkalnego
oznaczonego nr 2, lokal mieszkalny o powierzchni łącznej 91,71 m2, położonej: 78-600 Wałcz, Wojska
Polskiego 68, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 35004
[NKW KO1W/00035004/6].
Suma oszacowania wynosi 14 662,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
9 774,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 1 466,20zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25
czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od
czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub

2

upadłościowym.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz
złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi
podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
dłużnika.
ORGAN EGZEKUCYJNY INFORMUJE, IŻ W DNIU 19.02.2019R. O GODZ: 9:30 PRZEDMIOTEM
LICYTACJI JEST RÓWNIEŻ UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 1/16 W NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ
KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KO1W/00035004/6 W SPRAWIE KMP 1/09.