OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 3771/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-03-2019r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 14, odbędzie się pierwsza
licytacja udziału dłużnika, wynoszącego 48/256 w nieruchomości gruntowej składającej z pięciu
działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:212,213/1,216,178/1,220, stanowiących grunty rolne bez
zabudowań, położonej: 78-600 Chwiram, gmina Wałcz, o łącznym obszarze 14,2400 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 3771/0
[NKW KO1W/00003771/0]
Suma oszacowania wynosi 89 930,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
67 447,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 8 993,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Santander BP SA 1 O. w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25
czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od

2

czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub
upadłościowym.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz
złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi
podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
dłużnika.
Komornik Sądowy informuje, iż przedmiotem niniejszej licytacji jest nieruchomość rolna. W związku z
tym informuje, iż zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. nabywcą
nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli
nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej
wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Przepisów niniejszej ustawy
nie stosuje się do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości rolnych będących
drogami wewnętrznymi oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości,
których mowa w pkt. 1 lit. b i c wyżej wskazanej ustawy.