12

Lut 2018

Lokal Mieszkalny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 32453
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05.04.2018r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Wałczu
78-600 WAŁCZ, ul. Sądowa 2 w sali nr 10 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu
mieszkalnego oznaczonego numerem 3, stanowiącego własność Marcina Ryczaj, o powierzchni
użytkowej 45,9000 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 12/100 części we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku opisanych w KW nr 18571, położonego: 78-607
Górnica 6, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW 32453 [NKW KO1W/00032453/7]
Suma oszacowania wynosi 46 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
34 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 4 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informuję, że nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w tym także udziału we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z
2
żadnego ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.