Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2018r.r. o godz. 13:00 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości – lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 4 o powierzchni użytkowej 132,2400 m2
wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem piwnicy również oznaczonym numerem 4, o powierzchni
24,70m2 oraz udziałem wynoszącym 1271/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt
oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, opisanej w KW
nr 21901, położonego: 78 – 600 Wałcz ul. Emilii Plater 6 , dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28847 [NKW
KO1W/00028847/5]
Suma oszacowania wynosi 283 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
188 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 28 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
2
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25
czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od
czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub
upadłościowym.
Wobec powyższego,kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz
złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi
podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
dłużnika.