OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 27246


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2017r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu
mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj. lokalu
mieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność Jakuba Sokolińskiego, o powierzchni
użytkowej 47,41 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 8/100 części we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku opisanych w KW nr 19320, położonego: 78-641
Marcinkowice 51, gmina Tuczno, powiat wałecki, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27246 [NKW KO1W/00027246/5].
Suma oszacowania wynosi 77 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
51 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 7700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
2
Informuję, że nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w tym także udziału we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z
żadnego ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.