komornik wałcz

Portfolio

Lokal mieszkalny

komornik wałcz komornik wałcz3 listopada 2017 komornik wałczLicytacje,Nieruchomości komornik wałczMożliwość komentowania Lokal mieszkalny została wyłączona

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 27246
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2017r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu
mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj. lokalu
mieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność Jakuba Sokolińskiego, o powierzchni
użytkowej 47,41 m2 wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 8/100 części we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku opisanych w KW nr 19320, położonego: 78-641
Marcinkowice 51, gmina Tuczno, powiat wałecki, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 27246 [NKW KO1W/00027246/5].
Suma oszacowania wynosi 77 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
51 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 7700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
2
Informuję, że nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w tym także udziału we
współwłasności gruntu i wspólnych części budynku w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z
żadnego ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

Little About Us

komornik wałcz

Aby ustalić szczegóły dotyczące egzekucji komorniczej, która obejmuje działania zarówno egzekucyjne, jak i zabezpieczające lub uzyskać informacje dotyczące poprawnego złożenia wniosku egzekucyjnego bądź na temat najbliższych licytacji komorniczych, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w Kancelarii Komorniczej Komornika ... Read More »

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882, tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191, tekst jednolity z dnia ... Read More »

Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się przeważnie w sądach rejonowych, a każda z nich ma charakter publiczny. Oznacza to, że na sali mogą być obecne nie tylko osoby spełniające odpowiednie wymogi, ale również osoby postronne. Wywołanie licytacji oznacza podanie najważniejszych informacji ... Read More »

Read More »

Read More »