OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 33139

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2019r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 10, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości – lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 2, stanowiącego własność
dłużników na zasadzie wspólności ustawowej łącznej małżeńskiej, o powierzchni 119,00 m2, wraz z
przynależnym do niego pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 21,15 m2, pomieszczeniem piwnicy o
powierzchni 7,80 m2 oraz udziałem wynoszącym 16/100 części w prawie użytkowania wieczystego
gruntu i we współwłasności wspólnych części budynku stanowiących odrębną nieruchomość – opisanych
w KW nr 18635, położonego: 78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12; dla której Sąd
Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33139
[NKW KO1W/00033139/7]
Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
75 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 10 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika:
Santander BP SA 1 O. w Pile 25 1090 1320 0000 0001 1254 9593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

2
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25
czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od
czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub
upadłościowym.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz
złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi
podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.
dłużnika.