komornik wałcz

Portfolio

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 14032

komornik wałcz komornik wałcz30 maja 2017 komornik wałczNieruchomości komornik wałczMożliwość komentowania OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 14032 została wyłączona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13, odbędzie się druga licytacja prawa
użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości w postaci zabudowanej działki gruntu
oznaczonej numerem geodezyjnym 3713/6; położonej: 78-600 Wałcz, województwo
zachodniopomorskie, o łącznym obszarze 0,1786 ha, w użytkowaniu wieczystym Stolplastik Sp. z o.o. z
siedzibą w Wałczu, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW 14032 [NKW KO1W/00014032/8]
Suma oszacowania wynosi 16 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
10 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 1 620,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Sprzedaży podlegają również nieruchomości dłużnika, dla których Sąd Rejonowy w Wałczu
Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW 22131 [NKW
KO1W/00022131/1] oraz KW 26847 [NKW KO1W/00026847/1], które wraz z nieruchomością
dłużnika o numerze KW 14032 [NKW KO1W/00014032/8] stanowią jedną całość pod względem
gospodarczym. Egzekucje prowadzone z w/w nieruchomości dłużnika zostały połączone. Ze
względów ekonomicznych i gospodarczych preferowane jest nabycie trzech w/w nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
2
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360)
komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w
imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę
wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Informuję, że nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w postępowaniu egzekucyjnym w tym
budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wniesionego na gruncie oddanym w użytkowanie
wieczyste nie korzysta z żadnego ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku
od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym
podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.