komornik wałcz

Portfolio

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 26847

komornik wałcz komornik wałcz30 maja 2017 komornik wałczNieruchomości komornik wałczMożliwość komentowania OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 26847 została wyłączona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-06-2017r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu
Rejonowego w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13, odbędzie się druga
licytacja nieruchomości tj. działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 3713/10, stanowiącej
własności Stolplastik Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, o łącznym obszarze 0,2668 ha, zabudowanej
budynkiem zaplecza o kubaturze 7211,64 m3, położonej: 78-600 Wałcz przy ul. Budowlanych, dla której
Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
26847 [NKW KO1W/00026847/1].
Suma oszacowania wynosi 1 072000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
714 666,67,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 107 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Sprzedaży podlegają również nieruchomości dłużnika, dla których Sąd Rejonowy w Wałczu
Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW 22131 [NKW
KO1W/00022131/1] oraz KW 14032 [NKW KO1W/00014032/8], które wraz z nieruchomością
dłużnika o numerze KW 26847 [NKW KO1W/00026847/1] stanowią jedną całość pod względem
gospodarczym. Egzekucje prowadzone z w/w nieruchomości dłużnika zostały połączone. Ze
względów ekonomicznych i gospodarczych preferowane jest nabycie trzech w/w nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
2
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360)
komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w
imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę
wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Informuję, że nabycie nieruchomości zabudowanej w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z żadnego
ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1
pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.