OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 10852


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc.
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2017r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Wałczu mającego siedzibę przy ul. Bydgoska 13 w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości tj. zabudowanej działki gruntu, oznaczonej numerem geodezyjnym 395/1, stanowiącej
własność Bożeny Sałyga, o łącznym obszarze 0,2300 ha, położonej: 78-611 Szwecja, gmina Wałcz, dla
której Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW 10852 [NKW KO1W/00010852/4]
Suma oszacowania wynosi 134 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
100 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 13 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Pile 25109013200000000112549593
Zgodnie z treścią art. 962 kpc. rękojmię należy wpłacić do godziny 12:00 dnia poprzedzającego
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Wałczu Grzegorza Wołodkowicza odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy
biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Informuję, że nabycie nieruchomości zabudowanej w postępowaniu egzekucyjnym nie korzysta z żadnego
2
ze zwolnień określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 626 tj.) i tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1
pkt 1 lit. a w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.